0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Ví dụ kế toán nhượng bán TSCĐ

Doanh nghiệp X có 1 TSCĐ có nguyên giá là 120 triệu đồng, hao mòn lũy kế là 40 triệu đồng, doanh nghiệp quyết định bán cho công ty A với giá 110 triệu đồng đã thu bằng tiền gửi ngân hàng (trong đó thuế GTGT 10%), chi phí nhượng bán TSCĐ theo giá chưa có thuế GTGT là 5 triệu đồng, thuế GTGT 10% đã trả bằng tiền gửi ngân hàng.
 
 
a) Ke toán hạch toán trên sô kế toán như sau:
 
- Ghi nhận thu nhập khác khi bán TSCĐ:
 
NợTK112: 110 triệu đồng
 
Có TK 711: 100 triệu đồng
 
Có TK3331: 10 triệu đồng
 
Đồng thời ghi giảm TSCĐ bán
 
NợTK214: 40 triệu đồng
 
Nợ TK 811: 80 triệu đồng
 
Có TK 211: 120 triệu đồng
 
- Chi phí nhượng bán TSCĐ:
 
Nợ TK 811: 5 triệu đồng
 
Nợ TK 133: 0,5 triệu đồng
 
Có TK 112: 5,5 triệu đồng
 
- Cuối kỳ kế toán kết chuyên:
 
+ Thu nhập khác để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
 
NợTK711: 100 triệu đồng
 
Có TK 911: 100 triệu đồng
 
+ Chi phí khác để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
 
Nợ TK 911: 85 triệu đồng
 
Có TK811:      85 triệu đồng
 
b) Khi trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp trình bày trên chỉ tiêu Thu nhập khác (Mã số 31), số tiền chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí khác của hoạt động nhượng bán TSCĐ là 15 triệu. Chỉ tiêu chi phí khác (Mã số 32) không có số liệu.

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn