Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Bạn Phạm Thị Huệ có hỏi: Khoản 7 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định “yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án” là yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Đề nghị làm rõ nội dung “hòa giải thành ngoài Tòa án” trong quy định trên.
 
Bạn có thể xem gợi ý dưới đây:
 
Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án là yêu cầu về dân sự mới được bổ sung trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Bộ luật tố tụng dân sự cũng bổ sung một chương mới quy định về thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án (Chương XXXIII, từ Điều 416 đến Điều 419). Điều 416 nêu rõ: “Kết quả hòa giải vụ việc ngoài Tòa án được Tòa án xem xét ra quyết định công nhận là kết quả hòa giải thành vụ việc xảy ra giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hòa giải đã hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải”. Việc hòa giải “ngoài Tòa án” hiện nay có thể được thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 22/2017/NĐ-CP,... và các văn bản quy phạm pháp luật khác về hòa giải.
 
Thân Ái !