dịch vụ thành lập doanh nghiệp10 Bài tập excel nâng cao + lời giải cho ai cần

Nếu bạn đang đi tìm danh sách, list bài tập excel hãy xem ngay 10 Bài tập excel nâng cao + lời giải cho ai cần, thực sự cần

Bài 1: Một số hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH THƯỞNG THÁNG 3, CÔNG TY ANZ

TT

Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày công

Thưởng 8-3

Thưởng A

1

Trần Thanh

Mai

Nam

25

 

 

2

Phạm Hùng

Cường

Nam

24

 

 

3

Lê Ngọc

Nữ

26

 

 

4

Phạm Hùng

Dũng

Nữ

22

 

 

5

Nguyễn Thành

Công

Nam

27

 

 

6

Lê Hoài

Bắc

Nữ

25

 

 

7

Vũ Ngọc

Minh

Nam

21

 

 

8

Nguyễn Mai

Lan

Nữ

26

 

 

 

        a) Thưởng 8-3: thưởng 200.000 cho những nhân viên Nữ, còn lại không được thưởng.

 1. Thưởng A: thưởng 300.000 cho những nhân viên có ngày công >=24, còn lại không được thưởng.
 2. Thêm vào cột Thưởng B: thưởng 100.000 cho những nhân viến Nam có ngày công >26 hoặc nhân viên Nữ có ngày công >25.

Bài 2. Sử dụng MS Excel hoàn thành bảng dữ liệu dưới đây:

BẢNG CHI TIÉT BÁN HÀNG

STT

Mã hàng

Tên hàng

Ngày bán

Số lượng

Đơn giá

Thành Tiền

1

BDDQ

 

05/05/2012

12

 

 

2

BDNT

 

06/08/2012

25

 

 

 

CT

 

07/03/2012

10

 

 

 

BDGN

 

08/03/2012

60

 

 

 

BDTS

 

09/08/2012

22

 

 

 

BDGN

 

06/01/2012

24

 

 

 

CT

 

06/03/2012

100

 

 

 

BDTS

 

07/06/2012

240

 

 

 

BDTS

 

09/08/2012

15

 

 

 

CT

 

10/08/2012

5

 

 

 
 1. Thực hiện:
 1. Thao tác tự động điền dữ liệu vào cột STT (theo tứ tự tăng dần 1,2,3...).
 2. Điền cột Tên hàng: Nếu 2 ký tự đầu của Mã hàng là “CT” ghi là “Công tắc” còn lại ghi là “Bóng đèn”.
 1. Tính Đơn giá dựa vào 2 ký tự cuối của Mã hàng và bảng sau:

Mã hàng

Đơn giá

DQ

12.000

TS

14.500

NT

16.000

GN

15.000

CT

3.000

 
 1. Thành tiền = số lượng * Đơn giá. Nếu ngày bán sau ngày 01/06/2012 thì giảm 10% thành tiền.
 1. Hoàn thành bảng thống kê sau:

Tên hàng

Tổng số

Công tắc

 

Bóng đèn

 

 

Bài 3. Một số hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH LƯƠNG THÁNG 12 CHO CÁN Bộ CÔNG TY ABC

TT

Họ tên

Chức vụ

Năm sinh

Lương CB

Ngày

Lương

Tạm ứng

1

Đào Mai

1967

900

20

 

 

2

Ngô Nhu

PGĐ

1975

750

26

 

 

3

Mai Lan

PGĐ

1968

600

25

 

 

4

Ngọc Lân

TP

1958

450

23

 

 

5

Nguyễn Hương

TP

1982

600

23

 

 

6

Quốc Khánh

PTP

1977

450

22

 

 

7

Phạm Thành

PTP

1956

300

19

 

 

8

Trần Thuỷ

NV

1972

300

18

 

 

9

Nguyễn Hương

NV

1985

300

27

 

 

10

Lê La

NV

1986

300

28

 

 

 
 1. Thêm vào cột Tuối bên phải cột Năm sinh theo ngày giờ hệ thống, sau đó tính tuối của cán bộ, nhân viên.
 2. Tính lương của nhân viên = Lương CB * NGÀY.
 3. Tính tạm ứng = 80% * Lương.
 4. Thêm vào một cột Thưởng kế cột Lương, tính thưởng

Trong đó: Nếu chức vụ là GĐ thưởng 500000, PGD thưởng 400000, TP thưởng 300000, PTP thưởng 200000, còn lại thưởng 100000.

 1. Thêm vào cột Còn lại ở cuối bảng tính, tính Còn lại =Lương + Thưởng - Tạm ứng.
 2. Tính tổng số tiền còn phải chi cho cán bộ, nhân viên theo danh sách trên; Tính lương bình quân. Tính lương cao nhất, Lương thấp nhất.

Bài 4. Một số hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

BÁO CÁO TÔNG HỢP PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU

TT

Chứng từ

Đơn vị nhận

số lượng

Xăng

Gas

Dầu lửa

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

1

X001C

Công ty Mây trắng

100

 

 

 

 

 

 

2

G001K

Mây xanh Co

150

 

 

 

 

 

 

 

X002K

Đội xe

200

 

 

 

 

 

 

 

L001C

Công ty ABC

100

 

 

 

 

 

 

 

L002C

Công ty ANZ

50

 

 

 

 

 

 

 

G002C

XN cơ khí

120

 

 

 

 

 

 

 

G003K

XN đóng tầu

80

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giá

Mặt hàng

KD

cc

Xăng

500

150

Gas

450

120

Dầu lửa

200

100

 
 1. Căn cứ vào ký tự đầu tiến của Chứng từ để phân bổ số lượng vào các cột số lượng của Xăng, Gas và Dầu lửa.
 • Nếu ký tự đầu của chứng từ là X thì số lượng được phân bổ       vào cột Xăng.
 • Nếu ký tự đầu của chứng từ là G thì số lượng được phân bổ       vào  cột Gas.
 • Nếu ký tự đầu của chứng từ là L thì số lượng được phân bổ       vào cột Dầu lửa.
 1. Tính thành tiền cho mỗi cột = số lượng * Đơn giá

Trong đó đơn giá dựa vào bảng giá, có 2 loại giá: giá cung cấp (CC) và giá kinh doanh (KD); nếu ký tự phải của chứng từ là c thì lấy giá cung cấp, ngược lại lấy giá kinh doanh.

 1. Tính tổng cho mỗi cột.
 2. Tính tổng số chứng từ phải xuất HĐ = Tổng của các số là ký tự thứ 4 của mã chứng từ.
 3. Trích xuất ra một danh sách mới với điều kiện số lượng>100.

Bài 5. Một số hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

TÔNG HỢP SỐ LIỆU KHÁCH THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

TT

Họ tên ỉdìách hàng

số phòng

Ngày vào

Ngày ra

Số ngày ở

số tuần

Số ngày lẻ

1

Trần Thanh

100VIP

30/09/2012

05/10/2012

 

 

 

2

Phạm Hùng

201NOM

23/09/2012

04/10/2012

 

 

 

3

Lê Ngọc

205NOM

06/09/2012

15/09/2012

 

 

 

4

Phạm Hùng

209NOM

12/09/2012

16/09/2012

 

 

 

5

Nguyễn Thành

102NOM

28/09/2012

29/09/2012

 

 

 

6

Lê Hoài

107VIP

25/09/2012

26/09/2012

 

 

 

7

Vũ Ngọc

209NOM

18/09/2012

21/09/2012

 

 

 

8

Nguyễn Mai

210VIP

10/09/2012

11/09/2012

 

 

 

9

Mộng Mơ

202VIP

22/09/2012

26/09/2012

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

a) Tính số ngày ở = Ngày vào - Ngày ra. Tính số tuần, số ngày lẻ (dùng hàm INT, MOD)

 

b) Tính tổng số ngày ở, Tổng số tuần, Tổng số ngày lẻ.

Bài 6. Hàm dò tìm (VLOOKUP). Cho bảng dữ liệu sau:

BẢNG LƯƠNG CÁN Bô CÔNG TY ANZ

TT

Họ tên

Mã ngạch

Tên ngạch

Tên đơn vị

Lương CB

Thực lĩnh

001

Đào Hoa Mai

1003

 

Phòng Hành chính

1,200,000

 

002

Ngô Văn Nhu

1002

 

Phòng Hành chính

1,850,000

 

003

Nguyễn Hương

1001

 

Phòng QLCL

1,600,000

 

004

Quốc Khánh

1003

 

Phòng Khoa học

950,000

 

005

Phạm Thành

1002

 

Phòng Quản trị

1,000,000

 

006

Trần Thuỷ

6033

 

Phòng Tài chính

2,000,000

 

007

Nguyễn Hương

1003

 

Phòng Thiết bị

2,200,000

 

008

Lê Dung

1003

 

Phòng Kinh doanh

1,800,000

 

 

Bâng mã ngach và phu cấp

 

Mã ngạch

Tên ngạch công chức

Phụ cấp (%)

1001

Chuyên viên cao cấp

0.25

1002

Chuyên viên chính

0.20

1003

Chuyên viên

0.10

6033

Kỹ sư

0.05

 

Yêu cầu: Dựa vào Bảng danh mục “Bảng mã ngạch và phụ cấp” hãy dùng hàm VLOOKUP để điền dữ liệu vào 2 cột Tên ngạch và Thực lĩnh.

Trong đó: Thực lĩnh = Lương cơ bản + (Phụ cấp * Lương cơ bản)

Bài 7. Hàm dò tìm (VLOOKUP). Cho bảng dữ liệu sau:

BẢNG THỐNG KÊ MUA BÁN HÀNG HÓA

STT

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

Thành tiên

Giá xuất

SL xuất

Tiền xuất

1

PaOA12

 

 

 

 

 

 

 

2

Pa0C15

 

 

 

 

 

 

 

3

SaOB2

 

 

 

 

 

 

 

4

ToOC23

 

 

 

 

 

 

 

5

HĨ0C12

 

 

 

 

 

 

 

6

HĨ0A13

 

 

 

 

 

 

 

7

ToOB12

 

 

 

 

 

 

 

8

SaOB2

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng mã

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

SL xuất

Pa

Máy điều hòa Parasonic

300

115

95

To

Máy điều hòa Tosiba

250

85

56

Sa

Máy điều hòa Samsung

210

120

75

Hi

Máy điều hòa Hitachi

220

68

35

 
 1. Dựa vào mã hàng và Bảng mã, điền số liệu cho các cột: Tên hàng, Giá nhập, số lượng nhập, Số lượng xuất.
 1. Tính Thành tiền = Giá nhập * số lượng nhập.
 2. Tính Giá xuất dựa vào Mã hàng: nếu Mã hàng có ký tự thứ 4 (tính từ bên trái) là A thì Giá xuất=Giá nhập+15, nếu là B thì Giá xuất = Giá nhập+12,còn lại Giá xuất =Giá nhập+10
 3. Tính Tiền xuất dựa vào giá xuất và số lượng xuất, định dạng đơn vị tiền tệ là USD.
 4. Tính tổng cộng cho mỗi cột.
 5. Chèn thêm cột Ghi chú ở cuối.
 6. Điền thông tin cho cột ghi chú như sau: nếu SL nhập - SL xuất >=60 thì ghi “Bán chậm”, nếu SL nhập - SL xuất >=30 thì ghi “Bán được”, còn lại ghi “Bán chạy”.

Bài 8. Hàm dò tìm (VLOOKUP). Cho bảng dữ liệu sau:

BẢNG THEO DÕI VẬT LIỆU XÂY DƯNG

Năm 2012

TT

Tên hàng

Ngày nhập

Ngày bán

Nhận xét

SỐ lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

B2

Giấy

12/05/2012

15/05/2012

 

100

 

 

2

AI

Vải bông

01/07/2012

17/10/2012

 

200

 

 

3

DI

Xi măng

30/07/2012

28/09/2012

 

300

 

 

4

C2

Gạch

01/02/2012

12/10/2012

 

120

 

 

5

A2

Vải bông

30/07/2012

28/09/2012

 

400

 

 

6

B3

Bìa

12/05/2012

15/05/2012

 

1500

 

 

7

D2

Xi măng

27/07/2012

28/09/2012

 

300

 

 

8

Cl

Vôi

04/02/2012

15/10/2012

 

120

 

 

9

A3

Vải bông

22/08/2012

28/09/2012

 

400

 

 

10

B4

Giấy

12/07/2012

12/09/2012

 

1500

 

 

 

a) Lập công thức điền giá trị vào cột Nhận xét theo quy định sau:

 1. Nếu thời gian lưu kho <=30 ghi nhận xét: Bán chạy
 2. Nếu 30
 3. Nếu thời gian lưu kho >90 ghi nhận xét: Bán chậm
 1. Dựa vào Ký tự đầu của Mã và Bảng tra cứu dưới đây, dùng hàm VLOOKƯP để điền thông tin vào cột Đơn giá

Bảng tra cứu giá

Mã đầu

Đơn giá

A

100

B

200

c

300

D

120

 
 1. Tính cột Thành tiền = số lượng X Đơn giá X 1.1; định dạng tiền Việt Nam.
 2. Hoàn thành bảng thống kê sau:

Tên hàng

Tổng số lượng

Tổng thành tiền

Giấy

 

 

Vải bông

 

 

Xi măng

 

 

Gạch

 

 

 

Bài 9. Hàm dò tìm (HLOOKUP), các hàm thống kê. Cho bảng dư liệu sau:

BẢNG THEO DÕI THANH TOÁN PHÒNG Ở KHÁCH SẠN HOA HÒNG

TT

Loại phòng

Ngày đi

Ngày đến

Số ngày

SỐ người

Giá phòng

Giá phụ thu

Tiền phòng

1

A

10/05/2012

22/05/2012

 

3

 

 

 

2

B

23/07/2012

19/08/2012

 

1

 

 

 

3

A

12/06/2012

19/08/2012

 

2

 

 

 

4

B

26/05/2012

07/06/2012

 

4

 

 

 

5

c

19/08/2012

25/08/2012

 

1

 

 

 

6

A

12/08/2012

15/08/2012

 

2

 

 

 

7

B

23/09/2012

30/09/2012

 

4

 

 

 

8

A

14/09/2012

16/09/2012

 

1

 

 

 

9

A

24/11/2012

01/12/2012

 

2

 

 

 

10

B

20/10/2012

20/10/2012

 

2

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng mã đơn giá phòng chia theo loại A, B, c

Loại

A

B

c

Giál

80

65

50

Giá 2

100

85

60

Phụ thu

35

25

15

 

 

 1. Số ngày = Ngày đi - Ngày đến, nếu ngày đi trùng với ngày đến thì tính 1 ngày.
 2. Giá phòng dựa vào loại phòng và bảng đơn giá phòng, nếu phòng có 1 người thuế thì lấy giá 1, nếu có từ 2 người trở lến thì giá 2.
 3. Giá phụ thu dựa vào loại phòng và bảng giá phụ thu.
 4. Tiền phòng = số ngày * (Giá phòng + Giá phụ thu), nhưng nếu khách thuê phòng trên 10 ngày thì được giảm 10% giá phụ thu.
 5. Thống kê số tiền thu được theo từng loại phòng.

Loại

Số người ở

Số tiền thu được

A

80

65

B

100

85

c

35

25

 

Bài 10. Cho bảng dư liệu sau:

Tổng hợp doanh số bán hàng của 3 chi nhánh Công ty ANZ năm 2012

Chi nhánh

Quýl

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Chi nhánh Hà Nội

250

300

380

640

Chi nhánh Đà Nằng

350

280

400

560

Chi nhánh Sài Gòn

520

480

350

500

 

a) Vẽ đồ thị như sau:

 

 

 1. Chỉnh sửa đồ thị theo yếu cầu sau:

Thay đối kiểu tô nền cho Series dữ liệu

Thêm tiêu đề cho đồ thị “Tổng hợp doanh số bán hàng của 3 chi nhánh Công ty

ANZ năm 2012”.

Hiện thị giá trị cho mỗi cột.

 1. Xoay chiều biểu diễn của đồ thị. Gợi ý: Vào Design/Data/Switch Row/Column

Xem thêm: thành lập công ty tnhh tại long biên  &&  thu hồi nợ xấu là gì?

Chúc bạn thành công !

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Nguyễn Ngọc Thắng
2021-05-11 13:50:24

Cho em xin đáp án với ạ: thangnguyenngoc317@gmail.com

Nguyenx Đức Mạnh
2021-05-10 17:10:49

cho em xin đáp án với ạ ducmanh16022002@gmail.com

TRẦN BÍCH ĐOAN
2021-05-10 15:06:24

CHO MÌNH XIN ĐÁP ÁN VỚI Ạ bichdoanbh1999@gmail.com

Nguyen Thi Huong
2021-05-09 13:30:47

cho mk xin lời giải congchuabongbong210402@gmail.com

Trang
2021-05-08 23:18:11

Cho e xin đáp án với ạ

Lam Khiết
2021-05-08 22:08:37

cho em xin lời giải các bài trên với ạ. Thanks! - lamkhiet739@gmail.com

thúy anh
2021-05-07 20:23:40

cho mình xin đáp án với ạ... thuyanhchibivb@gmail.com

Thúy Anh
2021-05-07 20:21:51

cho mình xin đáp án với ạ .... thuyanhchibivb@gmail.com

thanh phương
2021-05-06 15:46:48

cho em xin lời giải các bài trên với ạ ....thanks lethanhphuong310501@gmail.com

Thanh phương
2021-05-06 15:44:17

cho em xin lời giải chi tiết của các bài với ạ lethanhphuong310501@gmail.com

Thanh Tâm
2021-05-05 08:24:59

Cho em xin đáp án với ạ hoangthanhtam2609@gmail.com em cảm ơn ạ

tuyen
2021-05-04 12:49:00

Cho e xin đáp án ạ. nguyenthituyen632002@gmail.com

THao
2021-05-03 18:22:32

Cho em xin lời giải vơi ạ @thaooo1208@gmail.com Em cảm ơn

Lê hiển
2021-05-03 09:22:30

Cho e xin lời giải với ạ lehien282828@gmail.com

Đinh Thành Tâm
2021-05-02 19:48:35

cho e xin đáp án với ạ. tamdinh18032002@gmail.com

Phạm Thị Mỹ Hương
2021-05-02 13:54:54

Cho em xin lời giải chi tiết các bài tập trên với ạ, email của em ạ: phamthimyhuong7@gmail.com

Hà Linh
2021-04-30 16:00:49

cho em xin loi giai voi a tnhalinh2k@gmail.com

AVCsjcnks
2021-04-30 10:21:03

Em xin lời giải với ạ hoanguyen8a2@gmail.com

Thu Ngân
2021-04-30 08:51:33

Cho em xin đáp án các bài tập trên ạ. Mail: nganthu284@gmail.com

TBN
2021-04-29 16:50:47

em xin lời giải bài 2 với ạ taoquenroi777@gmail.com

Nguyễn Hùng
2021-04-29 13:26:00

Cho em xin lời giải chi tiết bài này ạ Email em là hungotaku1827@gmail.com

Nguyễn Hùng
2021-04-29 13:21:00

Cho em xin lời giải chi tiết của các bài tập trên em cảm ơn nhiều ạ Email:hungotaku1827@gmail.com

nguyễn phương anh
2021-04-27 09:43:17

cho e xin lời giải với ạ, nguyenphuonganh332@gmail.com, e cảm ơn ạ.

Linh linh
2021-04-26 23:08:44

em xin lời giải chi tiết với ạ . em cảm ơn nhiều . hoanglinhnd2003@gmail.com

vu ngoc linh
2021-04-26 22:34:20

cho em xin loi giai voi ạ. em cảm ơn nhiều

đại
2021-04-24 17:22:44

cho em xin lời giải với ạ em mail: votanluc2802@gmail.com

votanluc2028@gmail.com
2021-04-24 17:18:29

cho em lời giải với ạ

Nguyễn Thanh Thủy
2021-04-24 17:12:38

Cho e xin lời giải bài 8 với ạ, thuythanh272002@gmail.com E cảm ơn ạ!

Trần
2021-04-24 15:24:07

Cho em xin lời giải với ạ ixxibychn@gmail.com

Cẩm Ly
2021-04-21 22:27:04

cho e xin lời giải với ah email: camlynguyen408@gmail.com ah

Nguyễn Thị Cẩm Ly
2021-04-21 22:21:42

cho e xin lời giải chi tiết với ah, em cảm ơn ah

Lê Thị Hạnh
2021-04-21 19:15:49

Em xin lời giải chi tiết vs ạ . Em cảm ơn ạ. Mail của em là: lhyd2002@gmail.com

Mai
2021-04-21 18:33:49

Em xin đáp án với ạ. tanhuquynh04062002@gmail.com . Em cảm ơn ạ

Mai Maiii
2021-04-21 18:32:38

Cho em xin đáp án với ạ. Mail: tanhuquynh04062002@gmail.com. Em cảm ơn

Trần Yến
2021-04-21 15:30:43

Em xin lời giải các bài trên với ạ yen25122004@yahoo.com,

nguyễn thị việt chinh
2021-04-20 22:42:04

Em xin lời giải chi tiết các bài tập trên với ạ. Em cảm ơn ạ! nguyenchinhabc01@gmail.com

nguyễn thị việt chinh
2021-04-20 22:41:12

e xin bài giải chi tiết với ạ. em cảm ơn add nhiều ạ

Nguyễn Phương Anh
2021-04-20 22:20:36

Cho e xin lời giải chi tiết với ạ. E cảm ơn.

Nguyễn Hiền
2021-04-20 20:41:42

Cho em xin lời giải với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ

Nguyen Phuong Anh
2021-04-20 20:39:11

Cho e xin loi giai a yuanwang8.11.2000@gmail.com

Phạm Kim Khánh
2021-04-18 15:47:53

cho em xin lời giải được k ạ? em thực sự cần ạ. em cảm ơn ạ khanhttpt02@gmail.com

Nguyên Tú Oanh
2021-04-18 14:22:05

Cho em xin đáp án của các bài tập trên với ạ Em cảm ơn ạ oanhbeo14@gmail.com

Bảo
2021-04-18 13:59:44

Cho em xin đáp án với ạ Baoaiaa@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Oanh
2021-04-16 22:44:24

Em xin đáp án ạ kimoanh181330@gmail.com

NGUYỄN DUNG
2021-04-16 15:36:21

Cho em xin lời giải với ạ nguyenthidung652@gmail.com

trần thanh diệu
2021-04-15 15:10:55

EM XIN ĐÁP ÁN tamdieuthanh112@gmail.com

Đào thi linh
2021-04-13 10:40:46

Cho e xin đ.a vs ạ mail của e là: daothilinh04@gmail.com E cảm ơn!.

Thành Danh
2021-04-12 19:12:01

Cho em xin bài giải ạ email : Khai007892001@gmail.com

Đoàn Thanh Quân
2021-04-12 14:20:36

Cho mình xin lời giải chi tiết vào mail: doanthanhquan2701@gmail.com Thank add!

Fiuj
2021-04-12 14:13:20

Cho e xin đáp án với ạ

Nguyễn Thị Đức
2021-04-09 16:46:57

Cho e xin đáp án vào mail: phuongduc0112@gmail.com với ạ, e cảm ơn ạ

Thanh Nhàn
2021-03-26 15:37:55

Cho e xin đáp án ạ

Thư Phạm
2021-03-23 15:14:24

Cho em xin lời giải chi tiết các bài tập trên với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ! email: thu741999@gmail.com

Quỳnh
2021-03-16 17:01:16

Cho em xin đáp án chi tiết tất cả các bài trên với ạ. quynhnguyen.250400gmail.com

Huy
2021-03-16 15:08:15

Bài khó như này cho chó nó làm à :)))))))))

Huỳnh Thị Mỹ Quỳnh
2021-03-13 11:31:19

Cho em xin đáp án bài 2 ạ

Ý
2021-03-11 14:56:19

email: p-114@vashanoi.edu.vn cần đáp án bài 7

Ý
2021-03-11 08:06:03

cho em xin lời giải bài 7 em cảm ơn email: p-114@vashanoi.edu.vn

yến nhi
2021-03-09 21:39:01

cho e xin đáp án với ạ tuyetnhi03cdth@gmail.com

Lương Thị Ngọc Kim
2021-03-06 09:46:44

Cho e xin đáp án vs ạ luongthingockim2610@gmail.com

nguyễn tiến mạnh
2021-03-05 08:02:27

cho xin đáp án với nguyentienmanh2504@gmail.com

Ly Gia Huy
2021-03-01 14:26:15

Xin đáp án ạ

Viet Tri
2021-02-28 09:32:57

Xin làm ơn gửi lời giải 10 bài tập Exel cơ bản. Xin cảm ơn

Phạn thị loan
2021-02-26 16:37:41

E muốn một lời giải chi tiết cho các bài toán trên ạ

Nghi
2021-02-09 14:10:12

Cho em xin lời giải với ạ thienkai39@gmail.com Em cảm ơn ạ

Mai
2021-02-02 11:33:10

Cho em xin lời giải ạ. lehoanguyen0964@gmail.com Em cảm ơn ạ

cxz
2021-02-01 09:05:28

cho Xin lời giải ạ dang.h.toan47@gmail.com

Hoàng Thu Huyền
2021-01-22 16:34:04

Cho e xin phần đáp án, em cám ơn! Địa chỉ email: anhhieu0208@gmail.com

Nguyễn Bảo Ngân
2021-01-21 14:45:01

Cho mk xin bài giải vs ạ. nnngan0208@gmail.com

Đoàn anh tuấn
2021-01-19 16:39:00

Cho e xin lời giải bài 4 với ạ

Hà Thị Duyên
2021-01-19 15:12:53

Cho e xin đáp án ạ hathiduyen19042001@gmail.com

Quyên
2021-01-16 15:04:33

Cho em xin lời giải, em cảm ơn ạ

bùi Chung Quân
2021-01-15 21:41:51

cho e xin lời bài 6 vs ạ

Duel
2021-01-14 08:41:25

cho em xin lời giải ạ. gmail: doelmeolala82@gmail.com

Phanh
2021-01-13 23:37:12

cho em xin lời giải ạ lephuonganh305@gmail.com

han
2021-01-12 23:50:19

cho em xin đáp án với ạ, phamthimyhan367@gmail.com

Hà Thị Duyên
2021-01-11 15:41:55

Cho em xin giải chị tiết với ạ. Em cảm ơn

Nguyệt Anh
2021-01-07 23:22:16

cho em xin lời giải với ạ nguyetanhpt02@gmail.com

nhi
2021-01-07 21:06:47

cho em xin lời giải ạ trantunhi41202@gmail.com

AN
2021-01-06 22:03:23

CHO EM XIN LỜI GIẢI ĐƯỢC KHÔNG Ạ tattuan640@gmail.com. EM CẢM ƠN

N.V.H
2021-01-06 20:05:41

Xin lời giải bài 2. 2019doituyentin@gmail.com

Linh
2021-01-06 07:50:10

cho em xin bài giải chi tiết qua mail yenlinh.trinhthi.bit@gmail.com ạ, em cảm ơn.

Vy thị xuân binh
2021-01-05 09:53:30

Cho e xin đáp án vs a xuanbinh3005@gmail.com

TN
2020-12-31 10:36:37

Cho em xin lỗi gian chi tiết với ạ. trinhthaonhi2k2@gmail.com

HEAVY
2020-12-30 18:35:04

Cho xin lời giải bài 1

Nguyễn Trà Giang
2020-12-30 15:20:25

Cho mình xin lời giải với ạ nguyentragiangntt@gmail.com

Dương Hà
2020-12-30 11:19:27

Em xin lời giải với ạ. duongha23072002@gmail.com E cảm ơn ạ!

ngọc
2020-12-30 11:17:00

e xin đáp án ạ

Ngọc
2020-12-30 09:11:30

Em xin phần lời giải ạ daongoc200902@gmail.com

Vy
2020-12-30 08:48:28

cho e xin key gmail: myfamilylk23@gmail.com

Hoài Anh
2020-12-30 00:58:31

Cho em xin lời giải với ạ nguyenhoaianh.317@gmail.com Em cảm ơn ạ

quỳnh mai
2020-12-29 22:12:50

cho em xin bai giai copeanhdao@gmail.com

Phạm Thúy Linh
2020-12-29 16:02:59

E cần lời giải bài 1 pthuylinh491@gmail.com

Phạm quang trung
2020-12-28 23:39:55

Cho mình xin đáp án, tks

Bách
2020-12-28 14:01:32

cho em xin bài giải mong812001@gmail.com

Tungbach
2020-12-28 14:00:04

cho em xin bài giải vào mail mong812001@gmail.com ạ

linh
2020-12-27 09:42:42

cho e xin lời giải ạ. kaka667890@gmail.com

2020-12-26 22:14:31

cho em xin lời giải với ạ honghaphamluu2002@gmail.com

Giang
2020-12-26 14:26:18

Cho em xin lời giải ạ gianglt5a6bms@gmail.com

phạm hà
2020-12-25 20:33:15

E xin lời giải ạ ha1508tan@gmail.com e cảm ơn

thị
2020-12-25 19:25:21

e xin lời giải chi tiết với ạ

Giang
2020-12-25 18:27:11

Cho em xin bài giải ạ gianglt5a6bms@gmail.com

Minh
2020-12-25 13:39:36

Cho em xin lời giải với ạ biminhnhtpsn@gmail.com

tiên
2020-12-25 00:35:22

cho em xin lời giải với ạ tien14082016@gmail.com

TRẦN THỦY TIÊN
2020-12-25 00:34:06

CHO EM XIN LỜI GIẢI VỚI Ạ TIEN1408216@GMAIL.COM

Hiên
2020-12-23 08:53:06

Em xin lời giải bài trên ạ tranthihienn19072002@gmail.com

Quang Hùng
2020-12-22 22:41:42

cho em xin lời giải với ad ơi. gmal: hungbrock18@gmail.com

Tú Uyên
2020-12-22 10:28:12

Cho mình xin lời giải chi tiết đc k ạ?

Phượng
2020-12-21 15:27:56

Cho em xin lỗi gian chi tiết với ạ. hoangthiphuong12062001@gmail.com E cảm ơn

Trần Gia Khải
2020-12-20 21:32:36

cho em xin bài giải ạ : luongt315@gmail.com

Trang
2020-12-20 15:54:12

em xin lời giải các bài với ạ. Mail: uyennhupham2002@gmail.com

Ngọc Mai
2020-12-19 02:14:40

Cho em xin lời giải chi tiết vào mail lebaolien02@gmail.com với ạ

Trần Diệu Nhi
2020-12-19 00:32:28

Cho e xin đáp án với ạ trandieunhi2001@gmail.com

Khanh Huyen
2020-12-18 23:02:19

Cho em xin lời giải với ạ. Gmail: khanhhuyen3702@gmail.com

Hau
2020-12-18 20:43:29

Xin bài giải số 4 ạ nguyenvanhau81gl@gmail.com

Trịnh Thị Yến
2020-12-18 20:30:03

cho em xin lời giải với ạ. Gmail : trinhthiyentkdh@gmail.com

Lý Huy
2020-12-18 18:56:25

Cho e xin lời giải với ạ huyvjqapro@gmail.com

Thu Hương
2020-12-18 11:03:40

Cho e xin lời giai chi tiết với ạ thuhuongtth29@gmail.com

Linh
2020-12-17 22:44:12

Cho em xin đáp án ạ cuongnguyenkhac1208@gmail.com

Cao Thị Yến
2020-12-16 00:30:08

Cho em xin lời giải bài tập ở trên với ạ. Gmail : caothiyen12042002@gmail.com

Luân
2020-12-16 00:29:28

cho xin bài giải để kiểm tra đáp án với ạ d.luan25@yahoo.com

khang
2020-12-15 14:42:21

em xin lời giải bài 2 với ạ

tôn nữ bảo ngân
2020-12-15 10:00:42

cho em xin bài giải vs ạ. nganngan9796@gmail.com

Minh Nhân
2020-12-14 00:18:54

Cho em xin đáp án bài này với ạ minhnhan266@gmail.com

Thu Ha
2020-12-13 19:58:49

Cho em xin lời giải vào gmail : 2007010070@hanu.edu.vn với ạ

Tường Vi
2020-12-09 23:29:51

cho xin bài giải ạ: vivi254dttv@gmail.com

info.bui67@gmail.com
2020-12-09 10:35:18

Cho em xin lời giả ạ

văn
2020-11-16 07:10:38

cho xin bài giải vt360122@gmail.com

Nhã Phương
2020-11-03 10:26:34

cho e xin bài giải ạ ntnhaphuong1998@gmail.com

nguyễn thanh tùng
2020-10-23 21:56:38

Căn cứ vào ký tự đầu tiến của Chứng từ để phân bổ số lượng vào các cột số lượng của Xăng, Gas và Dầu lửa. Nếu ký tự đầu của chứng từ là X thì số lượng được phân bổ vào cột Xăng. Nếu ký tự đầu của chứng từ là G thì số lượng được phân bổ vào cột Gas. Nếu ký tự đầu của chứng từ là L thì số lượng được phân bổ vào cột Dầu lửa. Tính thành tiền cho mỗi cột = số lượng * Đơn giá Trong đó đơn giá dựa vào bảng giá, có 2 loại giá: giá cung cấp (CC) và giá kinh doanh (KD); nếu ký tự phải của chứng từ là c thì lấy giá cung cấp, ngược lại lấy giá kinh doanh. Tính tổng cho mỗi cột. Tính tổng số chứng từ phải xuất HĐ = Tổng của các số là ký tự thứ 4 của mã chứng từ. Trích xuất ra một danh sách mới với điều kiện số lượng>100.

ánh tuyết
2020-10-15 22:44:39

em xin lời bài giải ah snowbaby2909@gmail.com

Thảo Đặng
2020-10-09 16:37:42

Mong add cho em xin phần lời giải ạ.Em xin cảm ơn mail: thaodanghien30@gmail.com

quỳnh hương
2020-10-01 10:46:42

Cho em xin bài giải ạ tranlequynhhuong.060899@gmail.com

SS
2020-10-01 08:13:32

Em xin lời giải của các bài tập trên, mail: sunterry2911@gmail.com

Nguyễn Ngọc Thùy Linh
2020-09-04 14:54:32

em xin lời giải các bài tập tên ạ linhnguyen.hhk259@gmail.com

Đặng Mai
2020-08-30 19:40:30

E xin lời giải , cảm ơn ạ. Mail: maidang48936@gmail.com

Nguyễn Thị Cẩm hồng
2020-08-25 15:27:06

Cho em xin lời giải với ạ, em cảm ơn! mail: mynhanngu14@gmail.com

Nguyễn Thị Cẩm Hồng
2020-08-25 15:23:56

Em xin bài giải bt4 với ạ

Phạm Văn Hải
2020-08-10 09:20:15

Mong add chuyển BT và HD giải. Thanks

nguyen thi thuy
2020-07-31 15:45:22

e xin lời giải cho những bài tập trên ạ . địa chỉ mail: thuytttb90@gmail.com

Thanh Ngân
2020-07-25 10:34:50

Cho em xin lời giải với ạ, em cảm ơn. Mail: NTTNganT18CNTT1@gmail.com

Thanh Ngân
2020-07-25 10:31:48

Cho em xin lời giải ạ. Mail NTTNganT18CNTT1@gmail.com

Lê Trinh
2020-07-23 11:41:26

cho mình xin đáp án với ạ

Mai thùy
2020-07-16 20:18:55

e xin lời giải bài tập với ạ, e cảm ơn .Mail: thuyle18092001@gmail.com

Nguyễn Hồng Thương
2020-07-16 14:59:09

cho em xin lời giải với ạ, em cảm ơn. Email: Nguyenhongthuong0908@gmail.com

Nguyễn Hồng Thương
2020-07-16 13:27:50

cho em xin lời giải các bài trên với ạ. Em cảm ơn. Email: Nguyenhongthuong0908@gmail.com

Trần Thị Phương Thảo
2020-07-13 09:35:44

cho em xin lời giải với ạ, em cảm ơn. Mail: thaophuongtran289@gmail.com

Hoàng Thị Thương
2020-07-09 12:41:23

cho em xin đáp án bài tập execl trên với ạ. em cảm ơn! Mail: hoangthuongpudding@gmail.com

Hoàng Thị Thương
2020-07-09 12:41:23

cho em xin đáp án bài tập execl trên với ạ. em cảm ơn! Mail: hoangthuongpudding@gmail.com

Phan Thị Minh Thư
2020-06-25 20:16:45

Cho em xin đáp án các bài tập excel trên với ạ. Em cảm ơn! Email : phanthiminhthu0608@gmail.com

Lê Thùy Dương
2020-06-21 14:31:25

cho em xin lời giải với ạ , duongthcsat@gmail.com . em cảm ơn ạ

Nguyễn Thị Mỹ Duyên
2020-05-30 17:58:32

Cho em xin lời giải ạ snowqueen15082000@gmail.com

Quân Nguyễn
2020-05-26 20:18:00

Cho e xin đáp án các bài trên với ạ mail của e: quanleduc204@gmail.com

Nguyệt
2020-05-21 20:59:44

Em xin lời giải các bài trên với ạ daothinguyet10c8.thd@gmail.com

Đỗ Văn Tài
2020-05-21 16:46:43

Cho em xin đáp án với ạ dovantai2411@gmail.com

Ngô thị thu hương
2020-05-20 10:58:03

Cho em xin lời giải với ạ

Đặng Thị Thanh HIỀN
2020-05-19 17:58:12

Cho xin lời giải ạ

Yến
2020-05-17 15:52:51

cho em xin lời giải với ạ, mail em là haiyen1234554321@gmail.com ạ. Em cảm ơn nhé

Mỹ Duyên
2020-05-15 19:49:31

Cho e xin lời giải ạ ( ntmduyen04@gmail.com)

Pham Thuy Linh
2020-05-15 14:57:09

Cho mình xin đáp án với ạ

Phương
2020-05-15 14:18:03

Cho e xin lời giải với ạ ptphuong1409@gmail.com

Thuận Nguyễn
2020-05-14 23:30:53

Em xin lời giải với ạ. thuannguyent24@gmail.com E cảm ơn ạ!

Nguyễn Đức Thành
2020-05-14 14:52:47

Giúp e giải chi tiết bài 4 với ạ

Dung Thùy
2020-05-12 15:45:18

mình xin lời giải ạ. catcatcazzy8@gmail.com mình cảm ơn ạ

Khoa
2020-05-12 08:06:09

Cho em xin lời bài giải bài 4 vs ạ

Dương thị hoàng oanh
2020-05-11 15:44:55

Cho em xin lời giải với ạ

Nga
2020-05-10 13:44:51

Cho em xin lời giải với ạ

Giang
2020-05-09 03:39:07

Em xin lời giải với ạ

Lê Thái Anh
2020-05-07 00:35:23

E xin lời giải câu 2 với ạ thaianhle00@gmail.com

tươi
2020-05-06 10:16:01

cho e xin lời giải ạ

Dung
2020-05-05 18:22:25

Em xin lời giải với ạ.

Kiên
2020-05-05 10:35:14

Cho mình xin lời giải ltkien2003@gmail.com

Thanh Dat
2020-05-04 19:47:25

Cho em xin lời giải bài tập trên với ạ. Em xin cảm ơn

Hoàng Minh
2020-05-02 21:04:40

cho em xin lời giải của bài tập trên với ạ. em cảm ơn rất nhiều ạ.

Nguyễn Mai Phương
2020-05-01 22:06:32

Em xin lời giải của các bài trên ạ

đÀO MAI PHƯƠNG
2020-04-30 14:38:43

cho e xin lời giải chi tiết bài trên với ạ

pt
2020-04-29 10:27:23

Em xin lời giải chi tiết của các bài tập trên với ạ EM cảm ơn nhiều ạ

Lê Phương Anh
2020-04-28 10:38:26

Em xin lời giải chi tiết các bài tập trên với ạ. Em cảm ơn ạ!

Hà Thị ánh Huyền
2020-04-28 09:02:22

cho e xin lời giải chi tiết của các bài trên với ạ. E cảm ơn!

Phạm Thị Hồng Nhung
2020-04-24 23:46:28

Em xin lời giải chi tiết của các bài tập trên với ạ EM cảm ơn nhiều ạ

Lam Khiết
2021-05-08 22:07:14

cho em xin lời giải các bài trên với ạ. Thanks!!! lamkhiet739@gmail.com

Như Quỳnh
2021-03-16 16:59:37

Cho em xin đáp án tất cả các bài trên với ạ. quynhnguyen.250400@gmail.com

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn