Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập mới nhất


Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập mới nhất

Rất nhiều đơn vị dùng hóa đơn giấy việc viết sai bạn dùng mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập mới nhất dưới đây.

Cộng hòa xà hội chú nghĩa việt nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP

Số 05/BBTHHĐ

  • Căn cứ vào Nghị định 5Ỉ/20Ỉ0/NĐ-CP ban hành ngày 14/05/2010 cùa Chỉnh Phù quy định về Hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;
  • Càn cứ vào Thông tư số 39/20Ỉ4/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định sổ 51/20Ỉ0/NĐ-CP;

Hỏm nay: ngày 06 tháng 01 năm 2019. đại diện hai bèn Công ty chúng tòi gôm có:

BÊN BÁN : CÔNG TY CP Dịch Vụ Minh Nguyên

Địa chì: Số 17 Lô E khu Đô Thị Đại Kim, P.Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã số thuế: 0106208569.

Do : Ông Giang Văn Minh.                      Chúc vụ: Giám đốc.

BÊN MUA : CONG TY TNHH MÁY TÍNH VĂN MINH

Địa chì: sổ 30 Nguyền Quỷ Đức: Thanh Xuản: Hà Nội

Mã số thuể: 0103762766.

Do : Òng Trần Văn Hùng.                           Chúc vụ: Giám đốc

Hai bèn thong nhát Lập Biên bân Thu hòi (Liên 2) của Hoá đơn mau sổ: 01GTKT3.001 đã lập: có ký hiệu: TU.14P số 0000002 lập ngày 06/01/2019 đẻ xoá bó theo quy định và sẽ xuẩt thay thể bắng Hoá đơn mầu số: 01GTKT3/00L ký hiệu: TU.14P số 0000003 ngày 06/01/2019

  • Lý do thu hoi: Viết sai Đơn giá của Tivi LED 32inch Sam sung 15M.

Chúng tòi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hỏi và xoá bỏ hoá đơn này. Biên bân này được lập thảnh 02 bân có giá trị pháp lý như nhau: moi bèn giữ 01 bân.

 

          Đại Diện Bên Bán                                                                                                               Đại Diện Bên Mua

 

 

Xem thêm: biên bản giao hàng mới nhất  &&& mẫu sổ nhật ký chứng từ

Các tin cũ hơn